ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2560(new)

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (new)

คุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการแอนดรายด์แบบเมนบอร์ด เชื่อมต่อเครื่อข่าย(new)

เอกสานสอบราคาสอบราคาซื้อครุภัรฑ์ชุดทดลองเขียนแอพพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการแอนดรายด์แบบเมนบอร์ด เชื่อมต่อเครื่อข่าย(new)

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการแอนดรายด์แบบเมนบอร์ด เชื่อมต่อเครื่อข่าย

ร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการแอนดรายด์แบบเมนบอร์ด เชื่อมต่อเครื่อข่าย(new)

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561(new)

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

บริการดาว์นโหลด

แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา 2560 (new)
แบบฟอร์ม sar รายบุคคล _60 (ครู)(new)
แบบฟอร์ม sar รายบุคคล _60 (จนท.) (new)

บริการข้อมูลนักเรียน